Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура
20/03/2019
Покана за провеждане на информационна среща
13/05/2019
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура
20/03/2019
Покана за провеждане на информационна среща
13/05/2019
Покажи всички
Обява

СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД”
обявява, че е удължен срока за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ до 31.05.2019 г.