Покана за участие в еднодневно обучение на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи
07/06/2022
Обява за удължаване на срок
04/07/2022
Покана за участие в еднодневно обучение на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи
07/06/2022
Обява за удължаване на срок
04/07/2022
Покажи всички
ОБЯВА

ОТНОСНО: Свободно работно място – Експерт „Прилагане на Стратегия за ВОМР”

Минимални Изисквания: завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; професионален стаж най-малко две години и опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори, и наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР.

Експерт „Прилагане на Стратегия за ВОМР” има следните задължения: информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати; осъществява наблюдение на изпълнението на проектите; осъществява посещения на място; подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане УО и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението; изготвя годишен доклад за изпълнението на СВОМР, както и други доклади и справки за изпълнение на СВОМР, изисквани от изпълнителния директор и Управляващия орган на Сдружението; информира своевременно изпълнителния директор за проблеми възникнали при изпълнението на преките си задължения; има подпомагащи и координиращи функции по административната дейност на организацията и ще отговаря за организирането, изпълнението и отчитането на всички дейности на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”; извършва и други дейности в рамките на своите компетенции, възложени от изпълнителния директор, във връзка с дейността на Сдружението.

Документи, които кандидатите е необходимо да представят в СНЦ „МИГ Куклен – Асеновград“:

•          заявление за назначаване на длъжността в свободен текст;

•          автобиография;

•          копия от документи, удостоверяващи завършено висше образование, квалификации, придобит трудов стаж и управленски опит;  

•          копия от документи, доказващи опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;

•          Копия от документи, удостоверяващи най-малко една година опит в изпълнението на подхода „ЛИДЕР“

Вид на договора: трудов със срок до 30.09.2023 г.


Място за подаване на заявлението и документите: гр. Куклен, офис на МИГ „Куклен-Асеновград“- ул. „Христо Г. Данов“ №21, Търговски комплекс, ет,2., всеки работен ден от 10 до 15.00 часа

Лице за контакт: Илица Даскалова, тел. 0884 33 7770;

Срок: 15.07.2022 г., 15.00 часа.