МИГ „Куклен-Асеновград“ с одобрена процедура по първи прием по подмярка 4.1
18/12/2023
МИГ „Куклен-Асеновград“ с одобрена процедура по първи прием по подмярка 4.1
18/12/2023
Покажи всички
ОБЯВА

СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява, че е удължен срока за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.693 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ до 28.06.2024 г., 17ч.