Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери
12/12/2018
Обява за публично обсъждане
29/12/2018
Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери
12/12/2018
Обява за публично обсъждане
29/12/2018
Покажи всички
Обява

МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРСР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД”