СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
01/11/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.139-S1 „МИГ Куклен- Асеновград 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
26/11/2021
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
01/11/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.139-S1 „МИГ Куклен- Асеновград 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
26/11/2021
Покажи всички
Покана за еднодневни обучения на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“

П О К А Н А

за участие в еднодневни обучения на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на еднодневни обучения за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, свързани  с обявените мерки от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група „Куклен-Асеновград“.

Обученията за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи са както следва:

  • “Обучение за отчитане на проекти в ИСУН 2020“, 12 ноември 2021 г., 10:00 ч., гр. Куклен, Лекционна зала,  НЧ „Никола Вапцаров- 1909“ , ул. „Александър Стамболийски“№ 50.
  • “Кандидатстване по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР, финансирана от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР“, 19 ноември 2021 г., 10:00 ч., гр. Куклен, Лекционна зала,  НЧ „Никола Вапцаров- 1909“ , ул. „Александър Стамболийски“№ 50.

Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-33 /19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Съгласно член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201, задачите на МИГ по прилагане на Стратегиите за ВОМР  включват изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции, включително поощряване на способностите им за управление на проекти.

В обученията ще бъдат представени:

  • цели, обхват, допустими кандидати и дейности, разходи, критерии за оценка;
  • подготовка на проектното предложение: формуляр, бизнес план, документи;
  • работа с ИСУН: регистрация, подаване на проектно предложение;
  • администриране на договори;
  • финансово изпълнение и отчитане;
  • мерки за информиране и публичност.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!            

Екип на МИГ „Куклен – Асеновград“