МИГ-Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване
24/01/2022
Покана за свикване на Общо събрание
13/05/2022
МИГ-Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване
24/01/2022
Покана за свикване на Общо събрание
13/05/2022
Покажи всички
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Уважаеми госпожи и господа,

МИГ Куклен-Асеновград “ ви кани за участие в Обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-33/19.04.2019г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″

Основание за изменение на Стратегия за ВОМР: Чл. 39, т.5 от Наредба 22/18.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).

Промяната е свързана с отпадане на Критерии за оценка по следните мерки от Стратегията на МИГ: ü

-Промяна в т.5 от  Критерии за оценка на проектите по Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

-Промяна в т.9 от Критерии за оценка на проектите по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ взе Решение №1 с Протокол от 14.04.2022г.  за предварително одобрение на исканите промени и обявяване на настоящото Обществено обсъждане!

Промени, предмет на настоящото Обществено обсъждане:

Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.

Настоящ текст Предложена промяна 
Критерии за оценка на проектиТочкиКритерии за оценка на проектиТочки
1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности: Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства – 80 точки;Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура – 80 точки;Проектът включва  инвестиции в други допустими дейности – 60 точки.801. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности: Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства – 80 точки;Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура – 80 точки;Проектът включва  инвестиции в други допустими дейности – 60 точки.80
2. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове.52. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове.5
3. Проектът включва дейности и инвестиции свързани с предоставяне на услуги за уязвимите групи:53. Проектът включва дейности и инвестиции свързани с предоставяне на услуги за уязвимите групи:5
4. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на етнически малцинства:54. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на етнически малцинства:5
5. Проектът допринася за постигане на целите и приоритетите на Стратегията на „МИГ – Куклен – Асеновград“5  
Максимален брой точки:100Максимален брой точки:95

Мярка 4.1″ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Настоящ текст              Предложена промяна 
Критерии за оценка на проектиТочкиКритерии за оценка на проектиТочки
1. Дейностите по проекта са насочени към сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“; „Етеричномаслени и медицински култури“ и традиционни за региона култури като череши: Над 30% до 50% от инвестициите са в посочените сектори – 10 т. + 5 т. ако над 30% до 50% от инвестицията е свързана с отглеждане на череши ( 15 точки) Над 50% до 75% от инвестициите са в посочените сектори – 20 т. + 5 т. ако над 30% до 50% от инвестицията е свързана с отглеждане на череши ( 25 точки) Над 75% от инвестициите са в посочените сектори – 30 т. + 5 т. ако над 30% до 50% от инвестицията е свързана с отглеждане на череши ( 35 точки)351. Дейностите по проекта са насочени към сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“; „Етеричномаслени и медицински култури“ и традиционни за региона култури като череши: •          Над 30% до 50% от инвестициите са в посочените сектори – 10 т. + 5 т. ако над 30% до 50% от инвестицията е свързана с отглеждане на череши ( 15 точки) •          Над 50% до 75% от инвестициите са в посочените сектори – 20 т. + 5 т. ако над 30% до 50% от инвестицията е свързана с отглеждане на череши ( 25 точки) •          Над 75% от инвестициите са в посочените сектори – 30 т. + 5 т. ако над 30% до 50% от инвестицията е свързана с отглеждане на череши ( 35 точки)35
2. Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти.52. Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти.5
3. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост: Проектът ще доведе до създаване на нови работни места за период от минимум 1 година след приключване на дейностите по проекта: До 1 ново работно място – 2 т.2 и повече нови работни места – 5 т.53. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост: Проектът ще доведе до създаване на нови работни места за период от минимум 1 година след приключване на дейностите по проекта: До 1 ново работно място – 2 т.2 и повече нови работни места – 5  т.5
4. Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС – 5 точки.54. Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС – 5 точки.5
5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата равностойност на 50 000 евро:55. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата равностойност на 50 000 евро:  5
6. Проектът е на кандидат, които не е получавал финансиране по мярка 121 от ПРСР в предходния програмен период.156. Проектът е на кандидат, които не е получавал финансиране по мярка 121 от ПРСР в предходния програмен период.15
7. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания (когато кандидатите са юридически лица минимум 60% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически лица от уязвимите групи):107. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания (когато кандидатите са юридически лица минимум 60% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически лица от уязвимите групи):10
8. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване (когато кандидатите са юридически лица минимум 50% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически лица отговарящи на условията за млад фермер)108. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване (когато кандидатите са юридически лица минимум 50% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически лица отговарящи на условията за млад фермер)10
9. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – Куклен – Асеновград Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т.Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т.10  
Максимален брой точки:100 90

Срок на настоящото Обществено обсъждане на Проект за изменение на Стратегията за

водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Куклен-Асеновград:

  • Дата на откриване: 18 април 2022 г.
  • Дата на приключване: 29 април 2022 година, 17.30ч.
  • Начин на провеждане:

Предложенията и коментарите по публикувания Проект на промени в Стратегията за

водено общностите местно развитие могат да се изпращат в горепосочения срок на следната електронна поща: kuklenasenovgrad@hotmail.com

Предложенията и коментарите следва да съдържат подател ( име и фамилия,

телефон, сектор на заинтересована страна) и могат да бъдат представени като свободен

текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл

във формат „.word“