ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
22/08/2023
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
01/09/2023
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
22/08/2023
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
01/09/2023
Покажи всички
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми граждани на община Куклен и община Асеновград,
Уважаеми представители на публичния, стопански и нестопански сектор,
Във връзка с изпълнение на договор №РД-50-53/17.03.2023г. между Министерство на земеделието и храните и СНЦ Местна инициативна група „Куклен-Асеновград“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година, Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ „Куклен-Асеновград“ за програмен период 2023-2027година.

Общественото обсъждане ще се проведе на 08.09.2023г. (петък), от 15:30ч., в заседателната залата на общински съвет Асеновград.