Временно спира приема на проектни предложения по Мярка 6.4.
07/04/2021
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
17/05/2021
Временно спира приема на проектни предложения по Мярка 6.4.
07/04/2021
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
17/05/2021
Покажи всички
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

местна власт, земеделски стопани, микропредприятия, малки и средни фирми,

НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

Местна инициативна група МИГ „КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“ представя за обществено обсъждане проект на изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ „КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“ за периода 2018 – 2023г.

Основание за изменение на Стратегия за ВОМР: Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

Правителството на Република България одобри единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

В тази връзка на всяка МИГ се дава възможност за увеличение на бюджета на изпълняваната към момента Стратегия за ВОМР, за операции по подмярка 19.2, финансирани от ЕЗФРСР, с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лв.

Период на действие и изпълнение: Допълнителните средства ще се използват през преходния период 2021 – 2022г.. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в рамките на изменението, е до юни 2025 година.

ОБОСНОВКА:

Бюджетът на Стратегията за ВОМР на МИГ „КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“ за мерките, финансирани от ЕЗФРСР е в размер на  2 933 660,00 лева, разпределени между 5 подмерки, като е спазено изискването за баланс между публичния и стопанския сектор. Към месец март 2021г., на базата на подадени проектни предложения, средствата от СВОМР на МИГ „КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“ са усвоени както следва:

мяркаБюджет по стратегия, лв.Одобрен бюджет от МИГ, лв.Остатък, лв.
4.1  900 000  860861,89    39 138,11 /Заб: В резервния списък са включени 2 проекта, за които не е достигнало финансиране на обща стойност 156 464 лева/  
6.4917 500,00   917 500,00  
7.2919 200  367 678,44  551 521,56
7.5136 960   136 960,00  
2160 000   60 000,00  

В тази връзка, и на базата на така предоставената ни възможност от преходния регламент, бихме искали да инициираме промяна в одобрения бюджет на Стратегията за ВОМР на МИГ „КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

По подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” към момента имаме одобрени 2 резервни проектни предложения със заявена субсидия в размер на 156 464 лв.. Считаме, че бихме могли да насочим ресурс към тази подмярка и да използваме средствата за финансиране на тези проектни предложения, още повече, че те вече са преминали оценката в МИГ-а. Към момента има остатък в размер на 39 138,11 лв., предлагаме да се насочат допълнителни 250 000 лв., за да могат да бъдат напълно удовлетворени наличните резервни проекти. Предвид земеделския поминък на територията и подадените по първи прием проектни предложения, считаме за целесъобразно добавяне на допълнителни средства по подмярката. В рамките на преходния период 2021-2022, бихме могли да обявим още един прием с остатъчния бюджет.

По подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ все още не е обявен прием, но има голям интерес към нея. Считаме, че подмярката има потенциал и бихме могли да насочим допълнителни средства и към нейния бюджет, в размер на 399 000,00 лв.

По публичните подмерки 19.2-7.2 и 19.2-7.5 разполагаме с общ остатък в размер на  688 481,56лв. Общините Асеновград и Куклен имат готовност за реализиране на проекти по тези подмерки в рамките на оставащия бюджет, както и готовност за нови.

Считаме, че бихме могли да насочим по подмерки 19.2-7.2 – 100 000,00 лв. и 19.2-7.5 – 50 000,00 лв.

По подмярка 19.4. за текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие, във връзка с увеличените бюджети и необходимостта от обявяване на нови приеми, предлагаме увеличение на бюджета по подмярката с 114 000,00 лв.

При така предложеното разпределение на стопанския сектор ще бъдат допълнително предоставени 649 000,00 лв., а на публичния 150 000,00 лева, което няма да наруши баланса на средствата по СВОМР, няма да доведе и до „изкривяване“ на целите и приоритетите на Стратегията.

Стратегия за ВОМР на МИГ „КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“

МЯРКАБюджет
по стратегия в лв.
допълнителни
средства в лв.
ОБЩ БЮДЖЕТ след изменението в лв.
19.2.4.1.ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“900 000,00250 000,001 150 000,00
19.2.6.4. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“917 500,00399 000,001 316 500,00
19.2.7.2.„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“919 200,00100 000,001 019 200,00
19.2.7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”136 960,0050 000,00186 960,00
OБЩО2 873 660,00799 000,003 672 660,00
     
19.4 977 000,00114 000,001 091 000

Писмени предложения и коментари по така представената информация могат да се изпращат в срок до 21 май 2021 г. (включително) на следната електронна поща: kuklenasenovgrad@hotmail.com.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”.

          Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение.

От Управителния съвет на МИГ „КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“