ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР
12/05/2017
МИГ Куклен – Асеновград подписа Споразумение за изпълнение на Стартегия за ВОМР
11/05/2018
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР
12/05/2017
МИГ Куклен – Асеновград подписа Споразумение за изпълнение на Стартегия за ВОМР
11/05/2018
Покажи всички
Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД”

До членовете на СНЦ
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-
КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД”
Относно: Провеждане на Общо събрание
Дата: 01.08.2017 г.
Място: гр. Куклен, сградата на Община Куклен, заседателната зала, ет.3
Час:18.00 часа

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,
На основание чл.11, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Куклен-Асеновград”, свиквам Заседание на Общото събрание на 01.08.2017г. /вторник/ от 18.00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на членове на УС на Сдружението.
2. Организационни въпроси.
Място на провеждане: гр. Куклен, сградата на Община Куклен, заседателната зала, ет.3

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл. 12 от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

С УВАЖЕНИЕ,
МАРИЯ ВЪЛКАНОВА
Председател на УС на
СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград”