НОВ УЕБ САЙТ НА МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД
15/04/2017
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР
12/05/2017
НОВ УЕБ САЙТ НА МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД
15/04/2017
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР
12/05/2017
Покажи всички
Покана за общото събрание на СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград“

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД”

До членовете на СНЦ                                                                          

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД”

Относно:    Провеждане на Общо събрание

      Дата: 16.05.2017 г.

      Място: гр. Куклен, сградата на Община Куклен,  заседателната зала, ет.3

      Час:19.00 часа

П О К А Н А

            Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл.11, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Куклен-Асеновград”, свиквам Заседание на Общото събрание на 16.05.2017г. /вторник/ от 19.00 часа,което ще се  проведе при следния дневен ред:

1.      Приемане на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Куклен-Асеновград.

2.      Разни.

Място на провеждане: гр. Куклен, сградата на Община Куклен,  заседателната зала, ет.3.

           С Уважение,

МАРИЯ ВЪЛКАНОВА

Председател на УС на

СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград”