ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
01/09/2023
Обява за обществено обсъждане
17/12/2023
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
01/09/2023
Обява за обществено обсъждане
17/12/2023
Покажи всички
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД

П О К А Н А

Уважаеми Дами и Господа,
Членове на Общото събрание
И представляващи членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“

На основание чл.11, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Куклен-Асеновград“, Управителният съвет на сдружението свиква Общо събрание, което ще се проведе в сградата на Община Асеновград, ет.6, Зала на Общинския съвет, на 08.09.2023г. (петък) от 16часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Годишния доклад и Годишния финансов отчет на сдружението за 2022г.,
  2. Приемане на Годишната програма и бюджет на сдружението за 2023г.,
  3. Приемане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Куклен-
    Асеновград“ за програмен период 2023-2027г.
  4. Организационни въпроси

Място на провеждане: гр. Асеновград, пл. „Академик Н. Хайтов“№9, Община Асеновград, ет.6, Зала на Общинския съвет.

С уважение,
Инж. Петър Петров………….(П)………………..
Председател на УС на МИГ „Куклен-Асеновград“,
Заместник кмет на Община Асеновград