Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по ОПИК
09/12/2020
Временно спира приема на проектни предложения по Мярка 6.4.
07/04/2021
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по ОПИК
09/12/2020
Временно спира приема на проектни предложения по Мярка 6.4.
07/04/2021
Покажи всички
Покана за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Куклен – Асеновград“ кани желаещите да представят проектни предложения Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие Процедура BG06RDNP001-19.344 МИГ Куклен-Асеновград Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, включена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Куклен – Асеновград“, финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Начален срок за подаване на проектните предложения: 10.03.2021 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 24.05.2021 г. 17:00 часа

или се свържете с Иван Главчовски – служител на СНЦ „МИГ Куклен – Асеновград“, телефон: 0878 27 91 70 , e-mail: kuklenasenovgrad@hotmail.com , адрес: гр. Куклен, обл. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №21  търговски комплекс офис 3,4, и 5