Първи договор за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград
13/06/2019
ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТНОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”
17/07/2019
Първи договор за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград
13/06/2019
ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТНОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”
17/07/2019
Покажи всички
Покана за провеждане на заседание на УС на 25.06.2019 г.

До членовете на Управителния съвет на
СНЦ  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-
КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД”


Относно: Провеждане на заседание на УС
Дата: 25.06.2019 г.
Място: гр. Куклен, офис на МИГ, ул. Христо Г. Данов 21, Търговски комплекс, ет.2
Час:15.00 ч.

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Управителния съвет,
На основание чл.17, ал.2 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Куклен-Асеновград”,
свиквам Заседание на Управителния съвет на 25.06.2019 г. /вторник/ от 15.00 часа, което ще
се проведе при следния дневен ред:

  1. Одобряване на Оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по
    процедура
  2. BG06RDNP001-19.186 „МИГ Куклен-Асеновград” Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.
  3. Отчитане на напредъка по изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград.
  4. Организационни въпроси.

Място на провеждане: гр. Куклен, офис на МИГ, ул. Христо Г. Данов 21, Търговски комплекс,
ет.2.

С УВАЖЕНИЕ,
МАРИЯ ВЪЛКАНОВА
Председател на УС на
СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград”