Предварително обсъждане
07/11/2018
Предварително обсъждане 4.1
07/11/2018
Предварително обсъждане
07/11/2018
Предварително обсъждане 4.1
07/11/2018
Покажи всички
Покана за провеждане на обучения за местни лидери

ПОКАНА

Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград”, Ви информира за предстоящо провеждане на обучения /двудневни/ за местни лидери от територията, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти.
Примерни теми на обученията: Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по различните мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Запознаване с формуляри и изискванията за попълването им. Запознаване с условията за кандидатстване и отчитане в ИСУН. Жизнен цикъл на проекта. Запознаване с възможностите, условията и изискванията по мерките от СВОМР.
Обученията ще се проведат в Еко хотел „Здравец”, парк „Родопи”, община Куклен по следния график:

20.11 – 21.11.2018 г.
26.11 – 27.11.2018 г.
28.11 – 29.11.2018 г.

04.12 – 05.12.2018 г.
06.12 – 07.12.2018 г.
11.12 – 12.12.2018 г.
13.12 – 14.12.2018 г.

Начален час на провеждане: 10.00 часа.
Каним всички заинтересовани лица да вземат участие в организираните обучения.