МИГ Куклен-Асеновград получи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовка на стратегия за новия програмен период 2021-2027г.
07/07/2023
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
01/09/2023
МИГ Куклен-Асеновград получи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовка на стратегия за новия програмен период 2021-2027г.
07/07/2023
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
01/09/2023
Покажи всички
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Уважаеми граждани на община Куклен и община Асеновград,

Уважаеми представители на публичния, стопански и нестопански сектор,

            Във връзка с изпълнение на договор №РД-50-53/7.03.2023г. между Министерство на земеделието и храните и СНЦ Местна инициативна група „Куклен-Асеновград“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони  2014-2020 година,

           Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ „Куклен-Асеновград“ за програмен период 2023-2027година.

           Общественото обсъждане ще се проведе на 25.08.2023г. от 16ч. в заседателната зала на Народно читалище „Никола Вапцаров- 1909“ град Куклен