ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
18/01/2019
Покана
05/02/2019
ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
18/01/2019
Покана
05/02/2019
Покажи всички
Покана за провеждане на Общо събрание на 07.02.2019 г.

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,
На основание чл.11, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „МИГ-
Куклен-Асеновград”, свиквам Заседание на Общото събрание на 07.02.2019г. /четвъртък/ от
17.00 часа, което ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване на членове на ОС;
  2. Приемане на нови членове в ОС;
    3.Промяна в състава ва УС;
    4.Годишен доклад на СНЦ МИГ „Куклен- Асеновград“ за 2018г.;
    5.Приемане на бюджет за 2019г.;
  3. Организационни въпроси.

.

Място на провеждане: гр. Куклен, сградата на читалището в гр. Куклен.
Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл. 12 от Устава,
събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и
може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Мария Вълканова
Председател на МИГ „Куклен-Асеновград“