ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
26/04/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
03/07/2021
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
26/04/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
03/07/2021
Покажи всички
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

До членовете
на Сдружение с нестопанска цел
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД

П О К А Н А

Уважаеми Дами и Господа, членове на Общото събрание и представляващи членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ Куклен – Асеновград“,

На основание чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Куклен-Асеновград”, Управителният съвет на сдружението свиква Общо събрание, което ще се проведе в сградата на Община Асеновград, ет. 6, Зала на Общинския съвет, на 25.05.2021г. /вторник/, от 17.00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване на членове на ОС, съгласно подадени заявления;
  2. Докладване на Общото събрание на новоприетите от Управителния съвет членове в сдружението, подали заявления за членство, на основание чл. 20, ал. 4 и 6 от Устава;
  3. Докладване на Общото събрание на нови представляващи организации, членове на СНЦ „МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“;
  4. Изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие;
  5. Приемане на Годишния доклад и Годишния финансов отчет на сдружението  за 2020г.;
  6. Приемане на Годишна програма и бюджет на сдружението за 2021г.;
  7. Организационни въпроси.

Място на провеждане: гр. Асеновград, пл. Академик Н. Хайтов №9, Община Асеновград, ет. 6, Зала на Общинския съвет.

С уважение,

            ––П––

инж. Петър Петров
Председател на УС на МИГ „Куклен-Асеновград“,
Заместник кмет на Община Асеновград