Първи одобрен проект по мярка 7.2 по процедура на МИГ Куклен- Асеновград
30/09/2021
Покана за участие еднодневно обучение Кандидатстване по мярка 7.2
11/10/2021
Първи одобрен проект по мярка 7.2 по процедура на МИГ Куклен- Асеновград
30/09/2021
Покана за участие еднодневно обучение Кандидатстване по мярка 7.2
11/10/2021
Покажи всички
Покана за участие в еднодневно обучение

П О К А Н А
за участие в еднодневно обучение на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на еднодневно обучение за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, свързани с обявена мярки от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група „Куклен-Асеновград“BG16RFOP002-2.082 , – „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград.“
Обучението за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи е :

 • “Кандидатстване по мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ „Куклен-Асеновград“ от СВОМР, финансирана от ОПИК 2014-2020 чрез ЕФРР“, 8 октомври 2021 г., 10:00 ч., гр. Куклен, Лекционна зала, НЧ „Никола Вапцаров- 1909“ , ул. „Александър Стамболийски“№ 50.
  Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-33 /19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Съгласно член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201, задачите на МИГ по прилагане на Стратегиите за ВОМР включват изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции, включително поощряване на способностите им за управление на проекти.
  В обученията ще бъдат представени:
 • цели, обхват, допустими кандидати и дейности, разходи, критерии за оценка;
 • подготовка на проектното предложение: формуляр, бизнес план, документи;
 • работа с ИСУН: регистрация, подаване на проектно предложение;
 • администриране на договори;
 • финансово изпълнение и отчитане;
 • мерки за информиране и публичност.
  Очакваме Вашето присъствие и активно участие!
  Екип на МИГ „Куклен – Асеновград“