Покана за провеждане на Общо събрание на 07.02.2019 г.
31/01/2019
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура
20/03/2019
Покана за провеждане на Общо събрание на 07.02.2019 г.
31/01/2019
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура
20/03/2019
Покажи всички
Покана

Покана

За провеждане на информационна среща на територията на МИГ Куклен -Асеновград

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 
МИГ – Куклен – Асеновград организира информационна среща на територията
на общността, във връзка с обявен прием за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по процедура BG05M90P001-1.048 „Добри и безопасни условия
на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.,
възможностите за кандидатстване с проекти свързани с изпълнението на мярка
„Добри и безопасни условия на труд“, заложена в Стратегията за водено от
общностите местно развитие.
Събитието ще се проведе както следва:

Място на провеждане: гр. Куклен, ул. “Христо Г. Данов“№21, ет. 2, офис на МИГ
Куклен – Асеновград.
Дата и час на провеждане: 07.02.2018г., 14.00 часа.