МИГ Куклен – Асеновград подписа Споразумение за изпълнение на Стартегия за ВОМР
11/05/2018
Покана за провеждане на информационни събития
28/08/2018
МИГ Куклен – Асеновград подписа Споразумение за изпълнение на Стартегия за ВОМР
11/05/2018
Покана за провеждане на информационни събития
28/08/2018
Покажи всички
Покана

Относно: Провеждане на Общо събрание
Дата: 05.06.2018 г.
Място: гр. Куклен, сградата на Община Куклен, заседателната зала, ет.3
Час:17.30 часа

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,
На основание чл.11, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Куклен-
Асеновград”, свиквамЗаседание на Общото събрание на 05.06.2018г. /вторник/ от 17.30
часа,което ще се проведе при следния дневен ред:
1. Промени в стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ – Куклен – Асеновград”.
2. Приемане на годишен финансов отчет.
3. Организационни въпроси.
.
Място на провеждане: гр. Куклен, сградата на Община Куклен, заседателната зала, ет.3
Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл. 12 от Устава,
събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може
да се проведе, колкото и членове да се явят.