Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по Мярка 21
09/12/2020
Покана за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.
08/03/2021
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по Мярка 21
09/12/2020
Покана за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.
08/03/2021
Покажи всички
Предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по ОПИК

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти по BG16RFOP002-2.045 МИГ Куклен-Асеновград „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен-Асеновград

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на Условия за кандидатстване по процедурата е до 20.01.2021г. 15.00 г.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: kuklenasenovgrad@hotmail.com или на адрес: гр. Куклен, ул. „Христо Г. Данов” №21, Търговски комплекс, ет.2 офис 3.

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.

Приложение: