Покана за провеждане на обучения за местни лидери
07/11/2018
Конкурс по документи за външни експерти-оценители
14/11/2018
Покана за провеждане на обучения за местни лидери
07/11/2018
Конкурс по документи за външни експерти-оценители
14/11/2018
Покажи всички
Предварително обсъждане 4.1

СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.186 „МИГ Куклен-Асеновград“ по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” “ е от 07.11.2018 г. до 14.11.2018 г. , 17:00 часа.
Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: mig-kuklen-asenovgrad@abv.bg или на адрес: гр. Куклен, ул. „Христо Г. Данов” №21, Търговски комплекс, ет.2 офиси 3,4 и 5.
В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.

Проект на документация по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.186 „МИГ Куклен-Асеновград“ по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”:

Проект на условия за кандидатсване по М 4.1 /.DOCX формат/
Проект на документи за попълване /.ZIP формат/
Проект на документи за информация /.ZIP формат/
Проект на документи към условията за изпълнение /.ZIP формат/