Трети краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проекти по ОП РЧР
22/05/2019
Покана за провеждане на заседание на УС на 25.06.2019 г.
19/06/2019
Трети краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проекти по ОП РЧР
22/05/2019
Покана за провеждане на заседание на УС на 25.06.2019 г.
19/06/2019
Покажи всички
Първи договор за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград

На 12.06.2019г. Председателят на Сдружение „Местна инициативна група Куклен-Асеновград” г-жа Мария Вълканова и г-н Деян Янчев – управител на „Н и Д ПРОГРЕС” ЕООД подписаха първият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Куклен-Асеновград по процедура BG05M9OP001-1.048 МИГ Куклен-Асеновград – „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез подхода ВОМР. Стойността на проекта е 82 650,48 лева, от които 100 % безвъзмездна финансова помощ. Дейностите са ориентирани към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите; социални придобивки; разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси и организация на труда.
Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели:
• Инвестиционен приоритет № 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”;
• Специфична цел № 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд на основание Споразумение № РД 50-33/19.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Куклен-Асеновград.