Допълнителното финансиране за местни проекти в размер на 799 000 лв. ще получи МИГ Куклен – Асеновград
27/09/2021
Покана за участие в еднодневно обучение
30/09/2021
Допълнителното финансиране за местни проекти в размер на 799 000 лв. ще получи МИГ Куклен – Асеновград
27/09/2021
Покана за участие в еднодневно обучение
30/09/2021
Покажи всички
Първи одобрен проект по мярка 7.2 по процедура на МИГ Куклен- Асеновград

Държавен фонд Земеделие одобрени проект по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Процедура за набиране на проекти BG06RDNP001-19.139 към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Куклен- Асеновград
Проектното предложение BG06RDNP001-19.139-0002 е на община Куклен – „ Изграждане на игрище за футбол на малки вратички в Поземлен имот №002054 , местност Михов орех“ , землището на град Куклен.
Проектно решение предвижда предвижда изграждане и оборудване на спортна инфраструктура , предназначена за обществено ползване и трайно задоволяване на обществени потребности.
Предвиждат се дейности по извършване на Строително -монтажни работи и извършване на доставка и монтаж на оборудване , съгласно изготвения инвестиционен проект.
Настоящият проект си поставя за основна цел постигането на балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване състоянието на спортната инфраструктура на територията на общината.Проектът е съобразен максимално с прилежащите особености на терена с цел изграждането на модерна и функционална среда за спорт.
Проектното предложение има за цел:

  • Облагородяване на територията на Община Куклен чрез създаването и обновяването на спортната инфраструктура като основа за повишаване на стандарта на живот и разширяване на услугите за населението;
  • Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие
    Целта на инвестицията е да подобри условията на живот и спорт. По този начин се подобрява способността на общинския център да задържи население, да привличат туристи и гости, както и да насърчават оставането и развитието на съществуващи и нови бизнеси.
    Създаването и обновяването на публичната спортна инфраструктура е основата за създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката.Чрез реализирането на настоящия проект, ще се засили социално-икономическото развитие на Община Куклен.