„СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
06/06/2022
ОБЯВА
17/06/2022
„СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
06/06/2022
ОБЯВА
17/06/2022
Покажи всички
Покана за участие в еднодневно обучение на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на еднодневно обучение за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, свързани  с обявените мерки от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група „Куклен-Асеновград“. Обучението ще се проведе на 17.06.2022г. в лекционна зала на НЧ „Н. Й. Вапцаров“, град Куклен от 10ч.

Обученията за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи са както следва:

  • Отчитане и изпълнение на проекти в ИСУН на 17 юни 2022 г.

Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-33 /19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Съгласно член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201, задачите на МИГ по прилагане на Стратегиите за ВОМР  включват изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции, включително поощряване на способностите им за управление на проекти.

В обученията ще бъдат представени:

  • цели, обхват, допустими кандидати и дейности, разходи, критерии за оценка;
  • подготовка на проектното предложение: формуляр, бизнес план, документи;
  • работа с ИСУН: регистрация, подаване на проектно предложение;
  • администриране на договори;
  • финансово изпълнение и отчитане;
  • мерки за информиране и публичност.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!            

Екип на МИГ „Куклен – Асеновград“