Втори краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проекти по Мярка 7.2
08/08/2019
Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери през м. декември 2019 г.
06/12/2019
Втори краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проекти по Мярка 7.2
08/08/2019
Покана за провеждане на информационни срещи и обучения за местни лидери през м. декември 2019 г.
06/12/2019
Покажи всички
Удължаване срока за прием на проектни предложения по Мярка 7.2

СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява, че е удължен срока за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ до 18.10.2019 г.