Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
03/07/2021
ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТНОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”
14/09/2021
Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
03/07/2021
ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТНОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”
14/09/2021
Покажи всички
Съобщение за обществено обсъждане по мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград“

На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-33/ 19.04.2018г.., МИГ Куклен-Асеновград публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград посредством процедура за подбор на проекти да безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2. 082 – МИГ Куклен-Асеновград – „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград.“, за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до 11.08.2021г. на електронен адрес kuklenasenovgrad@hotmail.com.

В рамките на обсъждането потенциалните кандидати могат да дават предложения за промяна в Условията за кандидатстване и приложенията към тях, но не следва да задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на дейностите.
Постъпилите коментари ще бъдат обобщени, като за целта ще се изготви обосновка за тяхното приемане или отхвърляне. Коментарите, които се приемат от МИГ Куклен-Асеновград, ще бъдат отразени в Условията за кандидатстване и приложенията към тях: