НОВ УЕБ САЙТ НА МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД
15/04/2017
НОВ УЕБ САЙТ НА МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД
15/04/2017
Покажи всички
УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА “Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”

DCIM101GOPROG0026056.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН И ОБЩИНА АСЕНОВГРАД / БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. АСЕНОВГРАД /

ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА, И  НПО,

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КУКЛЕН И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД / БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. АСЕНОВГРАД /,

След проведено широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на територията на Община Куклен и населените места от Община Асеновград, без гр. Асеновград в строителните му граници, Ви каним да участвате в учредяване на Местна инициативна група на територията на община Куклен и населените места от община Асеновград, без гр. Асеновград в строителните му граници,  по мярка 19 ”Водено от общностите местно развитие”.

Уведомяваме Ви, че съгласно изискванията на приложимия нормативен акт – Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., всеки желаещ да участва в учредяване на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност “Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”, трябва да се самоопредели в качеството на представител на кой от секторите влиза, като учредител – публичен, нестопански или стопански, като за целта е необходимо в деня на учредителното събрание на Сдружението да носи със себе си следните документи:

$11.      За физически лица:

лична карта, нотариално заверено пълномощно в случай, че заявлението се подава от пълномощник и/или регистрационната карта за земеделски производител, в случай че е приложимо.

2. За юридически лица /търговски дружества, кооперации, народни читалища, сдружения, фондации или НПО/: лична карта на представляващия, документ за актуално състояние на организацията, изрично решение на компетентния орган на юридическото лице/ общо събрание, едноличен собственик/ за участие в учредителното събрание на местната инициативна група на територията на Община Куклен и Община Асеновград/без строителните граници на гр. Асеновград/, нотариално заверено пълномощно от представляващия юридическото лице, в случай че е приложимо.

3. За община Куклен и община Асеновград:

лична карта на представителя на съответната община и решение на общински съвет на съответната община за участие в учредителното събрание на местната инициативна група на територията на Община Куклен и Община Асеновград/без строителните граници на гр. Асеновград/.

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 30.03.2017 г. от 18,00 часа в сградата на Читалище“Никола Йонков Вапцаров“, находяща се в гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ № 50, община Куклен, област Пловдив.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на Решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”;

2. Определяне на целите, средствата за тяхното постигане, и определяне на дейността по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ на Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”;

3.Приемане на Устав на Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”;

4. Избор, състав и мандат на управителен съвет на Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”;

5.Определяне на дължимост и размер на встъпителната членска вноска и годишни членски внос, и срок  на плащане;

6.Подписване на Устава и Учредителния протокол;

7.Възлага на избрания Управителния съвет на Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград” да подготви и подаде необходимите документи за регистрация на сдружението пред съответните инстанции;

8.Закриване на учредителното събрание.

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение с общественополезна дейност.

Сдружението ще бъде доброволно, независимо и неправителствено обединение на юридически и физически лица, които да работят за активизиране на местните общности на териториите на община Куклен и населените места от община Асеновград, без строителните граници на гр. Асеновград. Сдружението ще се учреди, за да насърчава устойчивото развитие на местната общност и включването на гражданите в процесите на вземане на решения на местно ниво и да подпомага изграждането на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление.

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационната форма-заявление за участие в учредителното събрание, която можете да получите в деловодството на Община Куклен, адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, и на община Асеновград, адрес: гр. Асеновград, пл. ”Акад. Н. Хайтов” № 9.

Настоящата покана да се обяви на населението на двете общини, чрез поставянето й на таблата за обявления, както и на официалните сайтовете на общините Куклен и Асеновград.

С уважение,
Пламен Гошев – Председател на Общински съвет гр. Куклен

С уважение,
Мария Вълканова – Зам. Кмет на Община Асеновград