01/09/2023
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА […]
01/09/2023
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Уважаеми граждани на община Куклен и община Асеновград,Уважаеми […]
22/08/2023
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ […]
08/06/2023
Втори прием по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА […]
01/06/2023
График за провеждане на работни срещи  и обществени обсъждания
График за провеждане на работни срещи  и обществени […]
01/06/2023
График за провеждане на информационни срещи
ГРАФИК за провеждане на информационни срещи свързани с […]
22/05/2023
Обява за обществено обсъждане
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
04/05/2023
Обява за откриване на процедура за подбор на проектни предложения
Открита е процедура за подбор на проектни предложения […]
13/03/2023
Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за […]
20/02/2023
Обява за обществено обсъждане
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
13/01/2023
Обява за обществено обсъждане
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
10/12/2022
Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие по подмярка 7.5
О Б Я В А за прием на […]