22/05/2023
Обява за обществено обсъждане
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
04/05/2023
Обява за откриване на процедура за подбор на проектни предложения
Открита е процедура за подбор на проектни предложения […]
13/03/2023
Обява за прием на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за […]
20/02/2023
Обява за обществено обсъждане
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
13/01/2023
Обява за обществено обсъждане
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
10/12/2022
Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие по подмярка 7.5
О Б Я В А за прием на […]
23/09/2022
Обява за обществено обсъждане
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
04/07/2022
Обява за удължаване на срок
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява, че е […]
17/06/2022
ОБЯВА
ОТНОСНО: Свободно работно място – Експерт „Прилагане на Стратегия за […]
07/06/2022
Покана за участие в еднодневно обучение на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имаме удоволствието да Ви […]
06/06/2022
„СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
„СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за […]
05/06/2022
П О К А Н А за участие в еднодневни обучения на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи
П О К А Н А за участие […]