18/04/2022
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ Уважаеми госпожи […]
24/01/2022
МИГ-Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
02/11/2021
Покана за еднодневни обучения на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“
П О К А Н А за участие […]
01/11/2021
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура […]
22/10/2021
График за провеждане на информационни срещи на територията на МИГ-Куклен-Асеновград
Екипът на МИГ-Куклен-Асеновград Ви кани на информационни срещи […]
21/10/2021
Eднодневно обучение на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“
П О К А Н А за участие […]
11/10/2021
Покана за участие еднодневно обучение Кандидатстване по мярка 7.2
П О К А Н А за участие […]
30/09/2021
Покана за участие в еднодневно обучение
П О К А Н Аза участие в […]
14/09/2021
ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТНОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”
МИГ „Куклен – Асеновград“, кани желаещите да представят […]
03/08/2021
Съобщение за обществено обсъждане по мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград“
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение […]
17/05/2021
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
До членовете на Сдружение с нестопанска целМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА […]
26/04/2021
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ […]