07/06/2022
Покана за участие в еднодневно обучение на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имаме удоволствието да Ви […]
06/06/2022
„СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
„СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за […]
05/06/2022
П О К А Н А за участие в еднодневни обучения на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи
П О К А Н А за участие […]
18/04/2022
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ Уважаеми госпожи […]
24/01/2022
МИГ-Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване
МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по […]
01/11/2021
СДРУЖЕНИЕ “МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД” обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура […]