Банкова сметка:

ОБЩИНСКА БАНКА, IBAN: BG27 SOMB 9130 1063 8658 01