МЯРКА „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“/ОПРЧР-ОС1/ИП-7

ПОДМЯРКА 4.1″ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

ПОДМЯРКА 6.4. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

ПОДМЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

МЯРКА 21 „СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА МЕСТНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ – КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД”

МЯРКА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ КУКЛЕН -АСЕНОВГРАД“./ ОПИК/ОС2/ИП2.2./СЦ2.2.