ПОДХОДЪТ ЛИДЕР/ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР) 

ЛИДЕР е новаторски подход в рамките на политиката на ЕС за развитие на селските райони. Наименованието LEADER като абревиатура на френски език означава “Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони”.

Както подсказва наименованието, това е по-скоро подход за мобилизиране на местните общности и подпомагане на развитието на селските райони, отколкото определена серия от мерки, които трябва да се приложат.

Разликата между ЛИДЕР и други по-традиционни политически мерки за развитие на селските райони се състои в това, че той посочва „как“ да се  действа, а не това „какво“ трябва да се направи.

ЛИДЕР е метод на ЕС за постигане на целите на политиката за развитие на селските райони посредством изпълнение „отдолу нагоре“. Вместо чрез координиране и управление от централно ниво („отгоре надолу“ ) се предоставя публична финансова подкрепа на местни организации, наречени местни инициативни групи (МИГ) с цел реализиране на стратегии за местно развитие (СМР) чрез грантови схеми за финансиране на проекти към стратегиите.

Основната идея на подходът ЛИДЕР се основава на разбирането,  че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие са много по- ефективни и ефикасни ако се решават и прилагат на местно ниво от местните участници“, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагане от съответните обществени администрации.

Използването на този метод дава възможност на общностите в селските райони посредством използването и насочването на финансов ресурс от ЕСИФ:

  1. да решават заедно и самостоятелно как да подобрят качеството на живот на хората живеещи в съответната територия;
  2. как запазят конкурентоспособността си;
  3. как да използват максимално своите ресурси;
  4. как да преодолеят проблемите, пред които са поставени.

  Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е следващ етап на интервенция на Подхода ЛИДЕР върху развитието на селските райони, който ще бъде прилаган при запазване на подхода „отдолу-нагоре“, така че местните общности да формулират, избират и одобряват приоритети и стратегия за интегрирано развитие на територията и общностите.

Инструментът ще се прилага чрез многофондово финансиране, като за него ще се използват средства както от ЕЗФРСР така и от останалите европейски социални и инвестиционни фондове на: ЕФМДР, ЕСФ и ЕФРР. Това дава възможност от други оперативни програми да бъдат финансирани проекти по стратегиите за местно развитие.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:

Подходът ЛИДЕР.docs;

Подходът ЛИДЕР.odp;

Подходът ЛИДЕР.pdf.