Регистър постъпили проекти по процедура BG05M9OP001-1.048 МИГ Куклен-Асеновград – „Добри и безопасни условия на труд

Регистър постъпили проекти по процедура BG06RDNP001-19.186 „МИГ Куклен-Асеновград“ по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства