12/05/2017
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони […]