КАКВО Е МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ?

Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което:

  1. Представлява публично-частно партньорство със задължително участие на общината/ите от територията на действие на МИГ в колективния върховен орган; Публично-частно партньорство е партньорството между представители на публичния сектор, представители на стопанския сектор и представители на нестопанския сектор за реализиране на стратегия за ВОМР на опредена територия.
  2. Съдържа в наименованието си обозначението „Местна инициативна група” или съкратено МИГ и наименованието на общината/ите, на територията на действие на МИГ;
  3. Има седалище и адрес на управление на територията на селския район в рамките на територията, на която МИГ осъществява дейността си;
  4. има колективен управителен орган в състав от не по-малко 5 лица, които имат постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, когато са физически лица или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ, когато са юридически лица;
  5. има колективен върховен орган, чиито членове са с постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, когато са физически лица или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ, когато са юридически лица: член на колективния върховен орган може да бъде и клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на действие на МИГ най-малко 5 години преди подаване на заявление за одобрение;
  6. има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас съгласночл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  7. включва в колективните си органи представители на различни заинтересовани страни от местната общност, идентифицирани в анализа на стратегията за ВОМР включително уязвими групи и малцинства (когато е приложимо).

Представител на публичния сектор”

Допълнителни разпоредби към Наредба 22

Т. 21. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) е юридическо лице, което се представлява от орган на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2, 3 и 4 от Закона за администрацията или от служител на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кмет и заместник-кмет на община, кметство или район, кметски наместник, общински съветник и областен управител, който представлява съответния орган въз основа на писмено решение, представено на МИГ, както и публично лице, което получава финансиране от държавния или общинския бюджет.

Представител на нестопанския сектор”

Допълнителни разпоредби към Наредба 22

  1. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) „Представител на нестопанския сектор“ е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и физическо лице, самоопределящо се като представител на този сектор. Физическото лице декларира писмено принадлежността си към този сектор. Общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител в община, кметство или район, самоопределил се като представител на нестопанския сектор или представляващ друг представител на нестопанския сектор, не може да бъде член на колективния управителен орган на МИГ. Юридическо лице, в управителните органи на което член е кмет, заместник-кмет, общински съветник или служител на МИГ, не може да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от квотата на нестопанския сектор.

Представител на стопанския сектор”

Допълнителни разпоредби към Наредба 22

  1. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) „Представител на стопанския сектор“ е лице, регистрирано да извършва дейност по Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и защитаваща техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. По смисъла на тази наредба кмет, заместник-кмет или общински съветник, както и юридическо лице, собственост или управлявано от кмет, заместник-кмет или общински съветник или на служител на МИГ няма право да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от квотата на стопанския сектор.